ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Λίγα λόγια για τη βιολογική γεωργία

Η Βιολογική Γεωργία είναι φιλοσοφία

Η βιολογική γεωργία δεν είναι απλά ένας διαφορετικός τρόπος καλλιέργειας αλλά μια διαφορετική φιλοσοφία παραγωγής, η οποία προϋποθέτει σεβασμό και κατανόηση της φύσης και των αναγκών της, παραγωγή χωρίς εξάντληση των φυσικών πόρων και σεβασμό στην υγεία και ασφάλεια του καταναλωτή. 

Είναι ένα σύστημα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε πρακτικές που σχεδιάστηκαν με σκοπό την εξασφάλιση της ελάχιστης ανθρώπινης παρέμβασης και των επιπτώσεών της στο περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι αυτό το σύστημα λειτουργεί όσο πιο φυσικά γίνεται. 

  Oι αρχές της οργανικής γεωργίας όπως αναφέρονται από τον N.Lampkin είναι:
⇒  Να παράγει τροφές υψηλής θρεπτικής ποιότητας σε επαρκείς ποσότητες
⇒  Να συνυπάρξει με τα φυσικά οικοσυστήματα και όχι να κυριαρχήσει σ`αυτά
⇒  Να λειτουργήσουν πιο σωστά οι βιολογικοί κύκλοι μέσα σ`ένα αγροοικοσύστημα με τη σύγχρονη συμμετοχή
     μικροοργανισμών, εδαφικής πανίδας και χλωρίδας, φυτών και ζώων.
⇒  Να διατηρεί μακροχρονίως τη γονιμότητα των εδαφών
⇒  Να χρησιμοποιεί όσον είναι δυνατό ανανεώσιμους πόρους που να προέρχονται από τα ίδια τα αγροοικοσυστήματα.
⇒  Να ασκείται όσο το δυνατό μέσα σε ένα κλειστό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη την διατήρηση της οργανικής ουσίας
     και των θρεπτικών στοιχείων.
⇒  Να προσφέρει σε όλα τα αγροτικά ζώα συνθήκες διαβίωσης που είναι σύμφωνες με τις ψυχολογικές ανάγκες
     των ζώων αυτών και με τις ηθολογικές αρχές.
⇒  Να αποφύγει όλες τις μορφές ρυπάνσεως που μπορεί να προκύψουν από γεωργικές τεχνικές
⇒  Να πετύχει γενετική ποικιλότητα στο αγροοικοσύστημα και στον περιβάλλοντα αυτό χώρο, λαμβάνοντας υπόψη
     την προστασία των φυτικών και ζωικών ειδών.
⇒  Να επιτρέπει στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων αξιοπρεπή πρόσοδο και ικανοποίηση από την εργασία τους.
⇒  Να θεωρεί ότι το αγροοικοσύστημα έχει ευρύτερη κοινωνική και οικολογική επίδραση      Οι τυπικές πρακτικές της βιολογικής γεωργίας περιλαμβάνουν:

  •  Επιλογή φυτικών και ζωικών ειδών, ανθεκτικών σε ασθένειες και προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες της περιοχής καλλιέργειας.
  •  Αμειψισπορά, ως καίρια μέθοδο για την ορθολογική χρήση των διαθέσιμων φυσικών πόρων, κατά την οποία διενεργείται φυσική λίπανση και εμπλουτισμός του εδάφους με θρεπτικά στοιχεία, καθώς και προστασία κατά της ανάπτυξης παθογόνων οργανισμών.
  •  Συγκαλλιέργεια, ώστε να εκμεταλλεύονται όλες οι θετικές αλληληεπιδράσεις που προκύπτουν από τη συμβίωση των φυτών.
  •  Πολύ αυστηρά όρια στη χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας, ζωικών αντιβιοτικών, συνθετικών λιπασμάτων, προσθετικών στην επεξεργασία των τροφίμων καθώς και άλλες εισροές.
  •  Απαγόρευση της χρήσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.
  •  Χρησιμοποίηση των αυτοπαραγόμενων πόρων του αγροκτήματος, όπως η ζωική κοπριά ή οι παραγόμενες ζωοτροφές.

                                          

 

Πώς ορίζεται η Βιολογική Γεωργία σύμφωνα με το νέο Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007 ;

 

Η Βιολογική Γεωργία είναι ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παραγωγής τροφίμων το οποίο συνδυάζει:

τις καλύτερες δυνατές περιβαλλοντικές πρακτικές,

υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας,

διατήρηση φυσικών πόρων,

εφαρμογή υψηλού επιπέδου προτύπων στην εκτροφή και μεταχείριση των ζώων,

παραγωγή που ανταποκρίνεται στην προτίμηση των καταναλωτών.

Ως εκ τούτου, ο ρόλος της Βιολογική Γεωργίας είναι διττός, δεδομένου ότι από τη μια προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, της καλής διαβίωσης των ζώων και στην αγροτική ανάπτυξη, ενώ από την άλλη τροφοδοτεί μια αγορά καταναλωτών που επιθυμούν βιολογικά προϊόντα.., καταναλωτές οι οποίοι από τη μεριά τους παίζουν επίσης σοβαρό ρόλο στην ισορροπία και διατήρηση της ίδιας της βιολογικής γεωργίας,
με όλες τις προεκτάσεις αυτής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice