ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Διαδικασία ένταξης-πιστοποίησης

Ποιά διαδικασία ακολουθώ για να πιστοποιηθώ;

Φυτική και ζωική παραγωγή

 ► Ο επιχειρηματίας που ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης υποβάλλει την αίτηση ένταξης και την δήλωση  δεδομένων για την επιχείρηση καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης (τίτλους ιδιοκτησίας, δήλωση καλλιέργειας, άδειες λειτουργίας κλπ). Η Φυσιολογική κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος φροντίζει να ενημερώσει και να προμηθεύσει τον επιχειρηματία με τα έγγραφα: Κανονισμός Πιστοποίησης του Φορέα, Προδιαγραφές βιολογικής παραγωγής, Τιμοκατάλογο αμοιβών για τις υπηρεσίες που προσφέρει.

 ► Αφού αξιολογηθεί η αίτηση ένταξης από τα αρμόδια όργανα του Φορέα και αποφασιστεί η έγκριση της, υπογράφεται η Σύμβαση Ελέγχου μεταξύ του επιχειρηματία και του νόμιμου εκπρόσωπου της ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ.

 ► Ο επιχειρηματίας γνωστοποιεί την έναρξη της δραστηριότητάς του σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με τον ΟΕ&Π στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπου ανήκει η επιχείρησή του. Θεωρημένο αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου γνωστοποίησης προσκομίζει ο επιχειρηματίας στην ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ.

 ► Πραγματοποιείται Αρχικός Έλεγχος εντός 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

 ► Αφού αξιολογηθούν τα αποτελέσματα του ελέγχου, ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης λαμβάνει απόφαση για την ένταξη του επιχειρηματία στο Σύστημα Πιστοποίησης, ορίζοντας το καθεστώς (στάδιο) στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση.

 ► Από την ένταξη τους στο σύστημα της "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ", οι επιχειρηματίες και οι εκμεταλλεύσεις τους θεωρούνται πιστοποιημένες από τη "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ" και δικαιούνται να λαμβάνουν τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και το σύστημα της.

Αίτηση από τον παραγωγό (+δήλωση δεδομένων επιχείρησης + απαραίτητα έγγραφα για τα αγροτεμάχια)
     → έλεγχος πληρότητας της αίτησης και των εγγράφων
          → υπογραφή σύμβασης
               → αρχικός έλεγχος
                     → διαπίστωση συμμόρφωσης
                          → ένταξη σε καθεστώς ελέγχου


Μεταποίηση

► Ο επιχειρηματίας που ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης υποβάλλει την αίτηση ένταξης και την δήλωση δεδομένων για την επιχείρηση καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης (τίτλους ιδιοκτησίας, άδειες λειτουργίας, παραστατικά νομικής μορφής κλπ).

► Αφού αξιολογηθεί η αίτηση ένταξης από τα αρμόδια όργανα του Φορέα και αποφασιστεί η έγκριση της, υπογράφεται η Σύμβαση Ελέγχου μεταξύ του επιχειρηματία και του νόμιμου εκπρόσωπου της "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ".

► Ο επιχειρηματίας γνωστοποιεί την έναρξη της δραστηριότητάς του σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με τον ΟΕ&Π στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπου ανήκει η επιχείρησή του. Θεωρημένο αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου γνωστοποίησης προσκομίζει ο επιχειρηματίας στην ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ.

► Πραγματοποιείται Αρχικός Έλεγχος εντός 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

► Αφού αξιολογηθούν τα αποτελέσματα του ελέγχου, ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης λαμβάνει απόφαση για την ένταξη του επιχειρηματία στο Σύστημα Πιστοποίησης. Ο επιχειρηματίας εντάσσεται σε καθεστώς βιολογικής παραγωγής.

Αίτηση από τον παρασκευαστή (+δήλωση δεδομένων επιχείρησης + απαραίτητα έγγραφα για την επιχείρηση)
     → έλεγχος πληρότητας της αίτησης και των εγγράφων
         → υπογραφή σύμβασης
              → αρχικός έλεγχος
                   → διαπίστωση συμμόρφωσης
                        → ένταξη σε καθεστώς βιολογικής παραγωγής

  

 ⇒ Ειδικότερα, οι αποφάσεις που λαμβάνονται και τα στάδια στα οποία βρίσκονται οι επιχειρήσεις είναι:

Επιχειρήσεις Μεταποίησης: Η μετάβαση σε βιολογικό στάδιο γίνεται αυτομάτως με την ολοκλήρωση του αρχικού ελέγχου και τη λήψη απόφασης ένταξης.

Επιχειρήσεις Ζωικής Παραγωγής:
Καθεστώς ελέγχου για έξι μήνες → Μετάβαση στο στάδιο βιολογικής παραγωγής μετά από διάστημα
                                                -6 μηνών για αιγοπρόβατα, χοίρους, και βοοειδή γαλακτοπαραγωγής
                                                -12 μηνών για βοοειδή κρεοπαραγωγής και για μέλισσες
                                                -10 εβδομάδων για πουλερικά κρεοπαραγωγής που έχουν εισαχθεί πριν την τρίτη ημέρα της ζωής τους, και 6 εβδομάδων για πουλερικά ωοπαραγωγής από την στιγμή που οι πουλάδες φτάνουν σε ωοπαραγωγική ωριμότητα

 Επιχειρήσεις Φυτικής Παραγωγής (Μονοετείς Καλλιέργειες):
Καθεστώς ελέγχου για δώδεκα μήνες  Μετάβαση σε στάδιο μετατροπής που διαρκεί επιπλέον δώδεκα μήνες  Μετάβαση στο στάδιο βιολογικής παραγωγής

Επιχειρήσεις Φυτικής Παραγωγής (Πολυετείς Καλλιέργειες):
Καθεστώς ελέγχου για δώδεκα μήνες → Μετάβαση σε στάδιο μετατροπής που διαρκεί επιπλέον εικοσιτέσσερις μήνες → Μετάβαση στο στάδιο βιολογικής παραγωγής
 

Η διαδικασία ένταξης-πιστοποίησης του επιχειρηματία καθώς και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που δικαιούται, φαίνονται διαγραμματικά εδώ

 


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice