ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Νέος Κανονισμός για τους βιολογικούς οίνους

10 Απριλίου 2012

Από την 1η Αυγούστου 2012 εφαρμόζεται ο νέος Κανονισμός για τα βιολογικά κρασιά

Από την 1η Αυγούστου 2012 εφαρμόζεται ο νέος Κανονισμός ο οποίος καθορίζει τις απαιτήσεις προκειμένου ένα κρασί να μπορεί να επισημαίνεται ως «οίνος βιολογικής γεωργίας», συμπληρώνοντας την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία μέχρι τώρα επέτρεπε μόνο την επισήμανση «οίνος από σταφύλια βιολογικής γεωργίας», καθώς δεν είχαν προβλεφθεί οι διαδικασίες για τους βιολογικούς οίνους.
 

Κύρια σημεία του νέου Κανονισμού:
 Ο οίνος παράγεται από σταφύλια βιολογικής γεωργίας
 Όσον αφορά στις ουσίες και οινολογικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των οίνων, ορίζονται τα εξής:
  Επιτρέπονται μόνο συγκεκριμένες ουσίες και οινολογικές πρακτικές, μέθοδοι και επεξεργασίες, οι οποίες αναγράφονται στο Παράρτημα VΙΙΙα του Καν. (ΕΚ) 203/2012, λαμβανομένων υπόψη και των προϋποθέσεων και περιορισμών όπως ορίζονται στους Καν. 606/2009 και 1234/2007

    Οι παρακάτω πρακτικές επιτρέπονται υπό προϋποθέσεις:
 α) Κατά τη θερμική επεξεργασία η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους 70 οC
 β) Το μέγεθος των πόρων για τη φυγοκέντρηση και διήθηση με ή χωρίς αδρανές ενισχυτικό διήθησης
δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 0,2 μικρόμετρα.

    Οι παρακάτω πρακτικές δεν επιτρέπονται:
α) μερική συμπύκνωση με ψύξη
β) απομάκρυνση του διοξειδίου του θείου με φυσικές διαδικασίες (αποθείωση)
γ) επεξεργασία με ηλεκτροδιαπήδηση για τη διασφάλιση της σταθεροποίησης του οίνου με τρυγικό οξύ,
δ) μερική αφαίρεση αλκοόλης από τους οίνους
ε) επεξεργασία με κατιονανταλλάκτες για την τρυγική σταθεροποίηση των οίνων

    Αναφορικά με τα θειώδη:
-Όταν το επίπεδο των υπολειμματικών σακχάρων είναι μικρότερο των 2 gr ανά λίτρο,
για τους ερυθρούς οίνους → η μέγιστη περιεκτικότητα σε διοξείδιο του θείου δεν υπερβαίνει τα 100 mg ανά λίτρο
για τους λευκούς και τους ερυθρωπούς οίνους →  η μέγιστη περιεκτικότητα σε διοξείδιο του θείου δεν υπερβαίνει τα 150 mg ανά λίτρο
-Όταν το επίπεδο των υπολειμματικών σακχάρων είναι μεγαλύτερο των 2 gr ανά λίτρο
η μέγιστη περιεκτικότητα σε διοξείδιο του θείου μειώνεται κατά 30 mg ανά λίτρο  σε σχέση με τους συμβατικούς οίνους

 Αναφορικά με τα αποθέματα παλαιότερων οίνων από βιολογικά σταφύλια που έχουν παραχθεί έως την 31η Ιουλίου 2012 και που συμμορφώνονταν με τους Καν (ΕΟΚ)2092/91 ή Καν (ΕΚ)834/2007: Επιτρέπεται να συνεχιστεί η διάθεση στην αγορά αποθεμάτων τους μέχρι την εξάντληση αυτών, με τις εξής απαιτήσεις επισήμανσης:
 Αν η διαδικασία οινοποίησης πληρεί τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού, ο κοινοτικός βιολογικός λογότυπος μπορεί να χρησιμοποιείται στην ετικέτα, υπό την προϋπόθεση ότι οι παρασκευαστές τηρούν καταχωρισθέντα αποδεικτικά στοιχεία για πέντε τουλάχιστον έτη μετά τη διάθεση στην αγορά του οίνου που ελήφθη από βιολογικά σταφύλια, περιλαμβανομένων των αντίστοιχων ποσοτήτων οίνου σε λίτρα, ανά κατηγορία οίνου και ανά έτος.
 Αν η διαδικασία οινοποίησης παράγεται σύμφωνα με τους Καν (ΕΟΚ)2092/91 και (ΕΚ)889/2008 πριν από την τροποποίησή του με τον παρόντα νέο Κανονισμό 203/2012, και δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα ανωτέρω αποδεικτικά στοιχεία, ο οίνος μπορεί νε φέρει μόνο την επισήμανση “οίνος από βιολογικά σταφύλια”, χωρίς να συνοδεύεται από τον βιολογικό λογότυπο της ΕΕ.

  Τα στοιχεία που θα φέρουν οι νέες ετικέτες:
- το βιολογικό λογότυπο της ΕΕ
- οι ενδείξεις του φορέα πιστοποίησης
- οι λοιπές αναγραφές που προβλέπονται από τους κανόνες κοινοτικού δικαίουΔείτε εδώ αναλυτικά τον Κανονισμό (ΕΚ) 203/2012


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice