ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Διαβίβαση της με αριθμ. Πρωτ. 1502/10804/15-05-2019 Εγκυκλίου για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτήσεων

16 Μάϊου 2019

Θέμα: «Διαβίβαση της με αριθμ. Πρωτ. 1502/10804/15-05-2019  Εγκυκλίου για την  διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτήσεων τροποποίησης πράξης του Μέτρου 11 ‘’Βιολογικές Καλλιέργειες’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 καθώς και σχετικής ανακοίνωσης.’’
 
 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την με αριθμ. Πρωτ. 1502/10804/15-05-2019  Εγκυκλίου για την  διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτήσεων τροποποίησης πράξης του Μέτρου 11 ‘’Βιολογικές Καλλιέργειες’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 καθώς και σχετικής ανακοίνωσης και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν εγκαίρως γνώση με κάθε πρόσφορο μέσο, για την ύπαρξη και το περιεχόμενο αυτών.
Ειδικότερα όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρακαλούμε όπως διαβιβάσει τα ανωτέρω έγγραφα στις κατά τόπους περιφερειακές του υπηρεσίες, οι οποίες με τη σειρά τους να τα διαβιβάσουν στους Δήμους της  περιοχής ευθύνης τους.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία και ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκρισή σας.
 
 
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
 
 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Της Δ/νης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής  Γεωργίας σχετικά με την Ανάκληση – Τροποποίηση των Ενταγμένων Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020».
Σας ενημερώνουμε ότι το Πληροφοριακό Σύστημα για τις ανακλήσεις – τροποποιήσεις ενταγμένων πράξεων στο Μέτρο11 «Βιολογικές Καλλιέργειες » θα παραμείνει ανοικτό για τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 27η Μαΐου 2019 και ώρα 23:59:59,  κατόπιν υποβολής προς την Υπηρεσία μας πολλών αιτημάτων για παράταση της προθεσμία υποβολής σχετικών αιτημάτων.


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice