ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020

4 Ιανουαρίου 2019

Στις 31/12/2018 το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ δημοσίευσε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1.1 Προκηρυσσόμενες Δράσεις
A. Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

• Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην γεωργία

B. Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

• Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην γεωργία

1.2 Στόχοι του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»
Το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που
συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων.

Ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων συμβάλλει:
• στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής
ουσίας και μείωσης των ρύπων·
• στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων·
• στην βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της
οργανικής ουσίας των εδαφών και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4·
• στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·
• στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση της διαχείρισης του
εδάφους.

1.3 Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής
1.3.1 Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής
Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
1.3.2 Πεδίο εφαρμογής

Οι δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 εφαρμόζονται σε αγροτεμάχια με:
• αροτραίες καλλιέργειες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος,
χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή) ή/και
• μόνιμες καλλιέργειες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και
οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα)
• όσπρια
• Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα

Οι επιλέξιμες καλλιέργειες και ομάδες καλλιεργειών αναφέρονται αναλυτικά στους
Πίνακες Α και Β της υποπαραγράφου 1.6 (Ύψος ενίσχυσης) της παρούσας. Από τις ανωτέρω
καλλιέργειες εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για
ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.

1.4 Πιστώσεις – Χρηματοδότηση – Κατανομή
Η Δημόσια Δαπάνη (Εθνική + Κοινοτική συμμετοχή) της παρούσας πρόσκλησης
ανέρχεται σε εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) ευρώ .

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στις δράσεις ως εξής:
A. Υπομέτρο 11.1
• Δράση 11.1.1: τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) ευρώ .
B. Υπομέτρο 11.2
• Δράση 11.2.1: ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια (84.000.000) ευρώ .


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice