ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Εθνική Νομοθεσία Βιολογικών Προϊόντων (ΝΕΑ ΚΥΑ) (11/10/2017)

11 Οκτωβρίου 2017

Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2543/103240/03.10.2017(ΦΕΚ Β΄3529/09.10.17) ΥΑ για τη Βιολογική
Γεωργία»
 
 • ΥΑ αριθμ.2543/103240/03.10.2017(ΦΕΚ Β΄3529/09.10.17) «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007
  του Συμβουλίου 
  (EE L 189 της 20.7.2007, σ. 1) και των Κανονισμών 889/2008 (EE L 250 της 18.9.2008, σ. 1) και 1235/2008 (EE L 334 της 12.12.2008, σ.25) της Επιτροπής, σχετικά με
  τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, 
  την επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγήςκαι υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους εισαγωγής
  βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες»  

Θέμα:« Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2543/103240/03.10.2017(ΦΕΚ Β΄3529/09.10.17) ΥΑ για τη Βιολογική
Γεωργία»

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/biologikgeorgiaktinotrofia/641-eunikinomothesiabiologika

Αναφορικά με το θέμα σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η με αριθμ. πρωτ. 2543/103240/03.10.2017(ΦΕΚ Β΄3529/09.10.17) Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα ‘’Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για
την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (EE L 189 της
20.7.2007, σ. 1) και των Κανονισμών 889/2008 (EE L 250 της 18.9.2008, σ. 1) και 1235/2008 (EE L 334 της
12.12.2008, σ.25) της Επιτροπής, σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον
έλεγχο των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους
όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες’’, και τέθηκε σε ισχύ.
Η εν λόγω Απόφαση έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΜΔ54653ΠΓ-ΗΞΖ καθώς επίσης και
στο site του ΥπΑΑΤ (Αγρότης – Επιχειρηματίας, Βιολογική Γεωργία – Κτηνοτροφία, Εθνική Νομοθεσία
Βιολογικών Προϊόντων).
Παρακαλούνται οι αποδέκτες του παρόντος εγγράφου να ενημερώσουν άμεσα και με κάθε
πρόσφορο μέσο, για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης, τις Υπηρεσίες ευθύνης τους και τους
ενδιαφερόμενους παραγωγούς.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή/και πληροφορία.
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΕΚΚΑΣ


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice