ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Χρήσιμες πληροφορίες για τον καταναλωτή


 

  • Είμαι καταναλωτής βιολογικών προϊόντων.  Τι θα πρέπει να γνωρίζω;
Πώς μπορώ να αναγνωρίσω ένα βιολογικό προϊόν;
Τι πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα ενός βιολογικού προϊόντος:
Τι πρέπει να αναγράφεται στο Πιστοποιητικό ενός βιολογικού προϊόντος:
Τι είδους έλεγχοι γίνονται στους βιο-παραγωγούς;
 

 


  

Είμαι καταναλωτής βιολογικών προϊόντων
Τι θα πρέπει να γνωρίζω;

 

Πώς μπορώ να αναγνωρίσω ένα βιολογικό προϊόν;
Το προϊόν θα φέρει ενδείξεις με αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής στην σήμανσή του (ετικέτα), ενώ επίσης θα συνοδεύεται από το Πιστοποιητικό Προϊόντος. Η σήμανση και ο λογότυπος που φέρει ένα προϊόν βιολογικής γεωργίας, εγγυάται στον καταναλωτή ότι όλη η διαδικασία παρασκευής του προϊόντος έχει υποβληθεί στον απαραίτητο έλεγχο από τον Οργανισμό Ελέγχου, και ότι αυτό συμμορφώνεται με τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής.
Τι πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα ενός βιολογικού προϊόντος:
- Η επωνυμία του προϊόντος
-Το στάδιο πιστοποίησής του («προϊόν βιολογικής γεωργίας»  ή «προϊόν υπό μετατροπή στη βιολογική γεωργία»). Όταν αφορά σε μεταποιημένο προϊόν, αυτό αποτελείται από τουλάχιστον 95% κ.β. βιολογικά συστατικά γεωργικής προέλευσης, ενώ επιπλέον αν πρόκειται για προϊόν υπό μετατροπή, αποτελείται μόνο από ένα συστατικό (π.χ. πατάτες μεταβατικού σταδίου σε δίχτυ)
-Η επωνυμία και τα στοιχεία του τελευταίου επιχειρηματία που χειρίστηκε το προϊόν (παραγωγός, συσκευαστής ή μεταποιητής)
-Ο κωδικός και το λογότυπο του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης της επιχείρησης (π.χ. GR-BIO-02 ο κωδικός της Φυσιολογική)
-Η επισήμανση των βιολογικών συστατικών στον κατάλογο συστατικών (* Προϊόν Βιολογικής Γεωργίας)
-Το νέο λογότυπο της Ε.Ε. για τη βιολογική γεωργία και ο τόπος παραγωγής των γεωργικών α’ υλών, στα «προϊόντα βιολογικής γεωργίας»

 

 
Υπόδειγμα ετικέτας προϊόντος βιολογικής γεωργίας (>95% βιολογικά συστατικά)

Προσοχή:
Υπάρχει περίπτωση να δείτε στον κατάλογο συστατικών ενός προϊόντος σήμανση κάποιων συστατικών του ως «προϊόν βιολογικής γεωργίας». Σε αυτή την περίπτωση δεν πρόκειται για ένα βιολογικό προϊόν, αλλά για ένα συμβατικό προϊόν που περιέχει μεταξύ άλλων και βιολογικές πρώτες ύλες (συστατικά), και η σχετική αναφορά στη βιολογική παραγωγή υπάρχει μόνο στον κατάλογο συστατικών, και όχι στην επωνυμία του προϊόντος.


Τι πρέπει να αναγράφεται στο Πιστοποιητικό ενός βιολογικού προϊόντος:

- Η επωνυμία του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης
- Η επωνυμία και η διεύθυνση του επιχειρηματία
- Το πεδίο δραστηριότητας του επιχειρηματία
- Το είδος των προϊόντων και το στάδιο πιστοποίησής τους
- Τα στοιχεία ταυτοποίησης των ζώων, εφόσον πρόκειται για ζώα και προϊόντα κρέατος
- Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού

 Για επιπλέον σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το πεδίο “Χρήση σημάτων” στην ιστοσελίδα μας.
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence_el
Τι είδους έλεγχοι γίνονται στους βιο-παραγωγούς;

Αρχικά, πραγματοποιείται ένας έλεγχος κατά την ένταξη του επιχειρηματία, κατά τον οποίο ελέγχεται και διαπιστώνεται εάν αυτός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για την βιολογική παραγωγή.
Στη συνέχεια, αφού η διαδικασία μετατροπής μίας μονάδας από συμβατική σε βιολογική έχει ολοκληρωθεί, οι επιχειρηματίες συνεχίζουν να υπόκεινται σε ετήσιους ελέγχους, τουλάχιστον άπαξ ετησίως, που περιλαμβάνουν:
• Έλεγχο των τιμολογίων αγορών και πωλήσεων του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, των εισροών (σπόροι, σκευάσματα, θεραπείες κλπ), των λογιστικών βιβλίων, των αποθηκευμένων προϊόντων, των πρώτων υλών σε περίπτωση μεταποιημένου προϊόντος κλπ.
• Πιθανή δειγματοληψία
• Έλεγχος των συνθηκών διαβίωσης των ζώων εντός και εκτός του στάβλου, και των τεχνικών καλλιέργειας
• Επιθεωρήσεις των αγρών, των οπωρώνων, των θερμοκηπίων και των βοσκοτόπων
Επιπρόσθετοι έλεγχοι και απροειδοποίητες επισκέψεις μπορούν να διενεργηθούν από τους ελεγκτές όπου αυτό κριθεί σκόπιμο.
Στην περίπτωση που οι επιχειρηματίες δε συμμορφώνονται με όλες τις προβλεπόμενες απαιτήσεις, η πιστοποίηση καθώς και το δικαίωμα πώλησης των προϊόντων τους ως βιολογικών, μπορεί να ακυρωθεί.


 


 
http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html   (ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «Υπηρετεί την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών»)


 

Παρασκευή κομποστ στο σπίτι μας
 

Η αναγκαιότητα για την εφαρμογή ενός τοπικού, ορθολογικά σχεδιασμένου συστήματος διαχείρισης για τα οργανικά απόβλητα είναι ή θα έπρεπε να είναι αυτονόητη, μιας που οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από την μέχρι τώρα διαχείριση είναι πλέον καταφανείς (ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων λόγω της διαστάλλαξης υγρών όταν δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές, εκπομπή βιοαερίου λόγω βιοαποδόμησης των οργανικών απορριμμάτων με δυσμενείς συνέπειες για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά και για το ενδεχόμενο πυρκαγιών, αναπαραγωγή μικροοργανισμών υπαίτιων για τη μετάδοση διαφόρων μολυσματικών ασθενειών κ.α.).

Επιπλέον, μια ολιστική διαχείριση ενισχύεται και θεσμικά, μιας που η ιεράρχηση των διαχειριστικών επιλογών σύμφωνα με τη στρατηγική για τη διαχείριση των απορριμμάτων που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  οφείλει να ακολουθεί την παρακάτω σειρά:

Ελαχιστοποίηση → Επαναχρησιμοποίηση→  Ανακύκλωση → Ανάκτηση ενέργειας → Ασφαλής εναπόθεση. Λόγω όμως του ότι είθισται (από τις αρμόδιες αρχές) τα οργανικά απόβλητα να αντιμετωπίζονται ως κάτι από το οποίο θα πρέπει να «απαλλαγούν» με τον οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο, ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς…
Πώς μπορούμε διαχειριστούμε από μόνοι μας τα οργανικά απόβλητα του σπιτιού ή του αγροκτήματός μας;

Εδώ θα πρέπει να θυμηθούμε αυτό που γνώριζαν οι παλιοί και έχουν ξεχάσει οι νέοι, ότι δηλαδή τα οργανικά απόβλητα δεν αποτελούν απορρίμματα, αλλά μπορούν εύκολα να παράγουν ένα χρήσιμο προϊόν (το κομποστ). 
Τα υπολείμματα-κλαδέματα φυτών, αλλά και τα υπόλοιπα οργανικά οικιακά απορρίμματα, αποτελούνται από υδατοδιαλυτά συστατικά (σάκχαρα, άμυλο, αμινοξέα και οργανικά οξέα), ημικυτταρίνη, κυτταρίνη, λίπη, έλαια, λιγνίνη, λιγνοκυτταρίνη, και πρωτεΐνες. Οι μικροοργανισμοί, μετατρέπουν την οργανική ύλη σε βιομάζα, διοξείδιο του άνθρακα, θερμική ενέργεια και χούμο. Αυτή η μετατροπή της οργανικής ύλης σε εδαφοβελτιωτικό είναι η κομποστοποίηση.Υπολογίζεται ότι περίπου το 35% των οικιακών απορριμμάτων μπορούν να κομποστοποιηθούν. Αν σκεφτούμε, όλοι σε καθημερινή βάση παράγουμε κάποια από τα παρακάτω: φλούδες και κοτσάνια από κρεμμύδια, πατάτες, καρότα, φρούτα ή άλλα λαχανικά, κατακάθια από καφέ και τσάι, χαρτοπετσέτες, χαρτόνι και κλαδέματα από τον κήπο σας.

Κάνοντας κομποστοποίηση, γλιτώνουμε τα έξοδα αγοράς λιπάσματος, βελτιώνουμε το χώμα και την απόδοση των φυτών μας, και κυρίως συμβάλουμε στην ανακύκλωση υλικών που δεν αποτελούν σκουπίδια, αποφεύγοντας έτσι την υπερφόρτωση των χωματερών και την ρύπανση των υπογείων υδάτων από τα διασταλλάγματα.
Ακόμη, με αυτό τον τρόπο επωφελούμαστε από ό,τι οφέλη συνεπάγεται η διαχείριση μικρότερης ποσότητας παραγόμενων απορριμμάτων ενώ επίσης, μειώνοντας την ποσότητα των οργανικών απορριμμάτων που πετάμε, συμβάλουμε στη μείωση της ενέργειας και των ρύπων που προκαλούν τα απορριμματοφόρα του δήμου για τη μεταφορά τους (για αν μεταφερθεί 1 τόνος απορριμμάτων για 1 χλμ. καταναλώνεται 1,96 MJ, δηλαδή όση ενέργεια καταναλώνει μια λάμπα των 60 W όταν καίει για 9 h), ενώ το CO2 που παράγεται ανά MJ είναι 74 g.
 
Πώς κομποστοποιούμε λοιπόν;
Αν υπάρχει αυλή, δεν είναι απαραίτητο να αγοραστεί ειδικός κάδος. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοσχέδιοι ή και καθόλου κάδοι, αρκεί να εξασφαλίζουν αερισμό, ευκολία στο ανακάτεμα, να είναι ασφαλείς όσον αφορά τα τρωκτικά, και να μην ακουμπάνε σε ξύλο (π.χ. φράχτη) γιατί θα σαπίσει. Αν προσθέτουμε τα σωστά υλικά (και όχι λάδια, τυριά, ψάρια, κρέατα) δεν θα έχουμε πρόβλημα με ποντίκια. Το χειμώνα καλό είναι να σκεπάζεται ο σωρός με ένα μουσαμά ή άλλο υλικό για να μην βρέχεται.


Σημασία για την ταχύτητα αποδόμησης έχει ο λόγος C/N των υλικών (βέλτιστη τιμή~25).
 

 

Πρώτες ύλες Γρασίδι Φύλλωμα Κλαδέματα θάμνων Απόβλητα πτηνοτροφείων Κοπριά βοοειδών Φύλλα ελιάς Άχυρο Απόβλητα φαγητού Απόβλητα φρούτων
C /N 9-25 40-80 53 12-15 20 30,2 80 14-16 20-49
 
Τοποθετούμε στον κάδο τα υλικά-όσο μικρότερα κομματάκια είναι τόσο καλύτερα- σε αναλογία 3 καφέ(C) / 1 πράσινα(N). Ο παρακάτω πίνακας είναι κατατοπιστικός. Το σημαντικότερο στην κομποστοποίηση είναι ότι είναι μια φυσική διεργασία. Η παραπάνω αναλογία είναι η ιδανική για τη γρήγορη αποσύνθεση των υλικών και για τη σωστή σύσταση του κομποστ, αν όμως δεν την κρατήσουμε 3/1 δεν σημαίνει ότι δεν θα παραχθεί κομποστ, απλά θα αργήσει περισσότερο.
Για μια παραγωγή στην αυλή μας, προσέχουμε να μην ρίχνουμε άρρωστα φυτά, γιατί για να σκοτωθούν τα σπόρια των μυκήτων-βακτηρίων, ο σωρός πρέπει να αναπτύξει αρκετά υψηλές θερμοκρασίες (το καλοκαίρι αυτό είναι πιο εφικτό) και να μη ρίχνουμε υλικά που έχουν υποστεί χημική επεξεργασία (π.χ. κόλλες φωτοτυπίας Α4, χαρτόνια με χρώματα επάνω κλπ).
Αποφεύγουμε επίσης τις φλούδες εσπεριδοειδών γιατί είναι πολύ όξινες.
 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ / ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ
ΠΡΑΣΙΝΑ (πολύ άζωτο [Ν] ) ΚΑΦΕ (πολύς άνθρακας [C] )
-Γκαζόν
-Κλαδέματα
-Φρούτα και λαχανικά
-Οικιακά φυτά
-Κοπριά π.χ. από αγελάδες,
  άλογα, κότες ή κουνέλια
-Απορρίμματα κουζίνας π.χ. τσόφλια αβγών, υπολείμματα καφέ (και τα φίλτρα), υπολείμματα από αφέψημα, φλούδες από φρούτα και λαχανικά
-Φύλλα
-Φλούδες κορμών
-Άχυρα
-Πριονίδια
-Χαρτί κουζίνας
-Χαρτοπετσέτες
-Χαρτόνι
-Στέλεχος καλαμποκιού
-Κόκαλα
-Απορρίμματα σκύλων /γατών
-Λάδια
-Λίπη
-Λιπαρές ουσίες
-Υπολείμματα από κρέατα και  ψάρια
-Γαλακτοκομικά
-Σπόρους ζιζανίων
-Άρρωστα φυτά
-Εσπεριδοειδή
 
  

Στη βάση του σωρού ρίχνουμε πρώτα ένα στρώμα καφέ υλικά, και πάνω σε αυτό ξεκινάμε να ρίχνουμε τα υπόλοιπα, προσπαθώντας να πλησιάζουμε την αναλογία 3 καφέ/1 πράσινα. Ως «μαγιά» για την αναπαραγωγή περισσότερων μικροοργανισμών μπορούμε να ρίξουμε λίγο έτοιμο χώμα ή κοπριά. Η υγρασία του σωρού πρέπει να είναι μέτρια, σαν ένα βρεγμένο σφουγγάρι, γι’ αυτό ανά διαστήματα προσθέτουμε νερό. Ανακατεύουμε κάθε 2 εβδομάδες για αερισμό και ανάμιξη των υλικών.

Η παρουσία σκουληκιών και η άνοδος της θερμοκρασίας είναι καλό σημάδι για την πορεία του κομποστ.
Μετά από κάποιο καιρό, ο σωρός θα γίνει σκούρος καφέ, θα χάσει κάποιον όγκο και τα υλικά δε θα διακρίνονται εύκολα μεταξύ τους. Αφήνουμε τότε το σωρό να χωνέψει για μερικές εβδομάδες, (για παράδειγμα τώρα μπορεί να ξεκινήσει ο καινούριος σωρός).
Στο τέλος “κοσκινίζουμε” τα πιο ογκώδη υλικά (ξυλαράκια κλπ).
Όταν πιάνουμε το κομποστ και αυτό διαλύεται στα δάχτυλά μας ενώ έχει την οσμή χώματος, είναι έτοιμο να ενσωματωθεί στον κήπο μας. 


Ανθρακικό Αποτύπωμα Προϊόντων 

Το περιβάλλον και οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται γύρω από αυτό αποτελούν στις μέρες μας τον κανόνα της νέας παγκόσμιας τάσης, στη σχέση μεταξύ παραγωγών προϊόντων και καταναλωτών. Η χρήση περιβαλλοντικών ενδείξεων στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και του «πράσινου» μάρκετινγκ, έχει δημιουργήσει ένα νέο τομέα, μέσα στον οποίο αναπτύσσονται συνεχώς καινούρια μοντέλα υπηρεσιών. Ένας όρος που έχει κάνει ήδη την εμφάνισή του τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της «πράσινης» ανάπτυξης και της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, είναι και το Ανθρακικό Αποτύπωμα (Carbon Footprint). Το Ανθρακικό Αποτύπωμα ωστόσο περιορίζεται στα καταναλωτικά αγαθά (προϊόντα και υπηρεσίες) και δεν αναφέρεται στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που τα παράγουν ως σύνολο. Τι είναι το Ανθρακικό Αποτύπωμα;

Πρόκειται για το σύνολο των εκπομπών των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (Green House Gases – GHG) που παράγονται άμεσα ή έμμεσα κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής (lifecycle) ενός προϊόντος – δηλαδή την παραγωγή, επεξεργασία, μεταφορά, πώληση, χρήση από τον καταναλωτή και απόρριψη. Το αποτέλεσμα αυτών των υπολογισμών εκφράζεται σε μια μονάδα μέτρησης, το ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα (CO2e), για λόγους απλοποίησης της επικοινωνίας. Στον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος λαμβάνονται υπόψη και τα έξι αέρια του θερμοκηπίου του Πρωτοκόλλου του Κυότο: το Διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το Μεθάνιο (CH4), το Μονοξείδιο του Αζώτου (N2O), οι Υδροφθοράνθρακες (HFCs), οι Υπερφθοράνθρακες (PFCs) και το Εξαφθοριούχο θείο (SF6).

Είναι μόνο μάρκετινγκ;

Το Ανθρακικό Αποτύπωμα συνήθως αναφέρεται στις ετικέτες των προϊόντων με μια απόλυτη τιμή σε γραμμάρια ή κιλά CO2 που έχει υπολογιστεί ότι εκλύονται ανά μονάδα προϊόντος σε όλο τον κύκλο ζωής του, από την παραγωγή των υλικών έως και την τελική απόρριψη ή ανακύκλωσή του.

 


Σε κάθε περίπτωση αποτελεί έναν περιβαλλοντικό ισχυρισμό, δηλαδή οι επιχειρήσεις επικοινωνούν προς τους καταναλωτές ένα μήνυμα που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, όμως δε μένει μόνον εκεί. Ορισμένα Πρότυπα για τον υπολογισμό του Ανθρακικού Αποτυπώματος θέλουν οι εταιρείες να αναπτύσσουν σχέδια για τη μείωση του αποτυπώματος των προϊόντων σε βάθος χρόνου. Αυτές οι δράσεις οι οποίες μπορεί να αφορούν αλλαγές στην κατανάλωση ενέργειας, χρήση νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, αλλαγές στις συσκευασίες των προϊόντων, χρήση Α’ υλών με λιγότερες ανάγκες σε μεταφορές (έμφαση σε τοπικούς προμηθευτές), έχουν ως αποτέλεσμα τη σε βάθος χρόνου μείωση του Ανθρακικού Αποτυπώματος και συνεπώς ευεργετικές συνέπειες για το περιβάλλον. Το Ανθρακικό Αποτύπωμα δεν είναι μόνο μάρκετινγκ, αλλά παρέχει ουσιαστικά οφέλη για την κοινωνία, και πολλές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται τη σημασία της αλληλεπίδρασης με τους καταναλωτές.


Τι μπορεί να προσφέρει το Ανθρακικό Αποτύπωμα;

Στη Μεγάλη Βρετανία, ορισμένες πολύ ισχυρές επιχειρήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει τον υπολογισμό του Ανθρακικού Αποτυπώματος των προϊόντων τους, με τα κίνητρα και τα τελικά αποτελέσματα να ποικίλουν ιδιαίτερα. Η PEPSICO, υπολόγισε το αποτύπωμα για λογαριασμό της θυγατρικής της Walkers, η οποία παράγει πατατάκια, και αποκάλυψε μια απρόσμενη ευκαιρία για την εξοικονόμηση ενέργειας. Μειώνοντας το χρόνο επεξεργασίας του προϊόντος (τηγάνισμα) πέτυχε ετήσια εξοικονόμηση άνω του 1 εκ. λιρών και ταυτόχρονη μείωση του Ανθρακικού Αποτυπώματος από τη μείωση στην κατανάλωση ενέργειας.

Η αλυσίδα λιανικής TESCO έχει υπολογίσει έως σήμερα το Ανθρακικό Αποτύπωμα περισσότερων από 500 προϊόντων της και φιλοδοξεί να κάνει το ίδιο και για τα υπόλοιπα 70.000 προϊόντα της! Η TESCO είναι από τις πρώτες εταιρείες παγκόσμια η οποία έχει συνδέσει άμεσα την εταιρική  κοινωνική της ευθύνη με την προστασία του περιβάλλοντος και στην προσπάθεια αυτή, επιθυμεί να εμπλέξει και τους πελάτες της.

Άλλο παράδειγμα αποτελεί η αμερικανική εταιρεία κατασκευής των casual ενδυμάτων  Levi Strauss. Από τον υπολογισμό του Ανθρακικού Αποτυπώματος  στα τζιν της σειράς LEVI’S 501, διαπιστώθηκε ότι το 57% του αποτυπώματος άνθρακα οφείλεται στις εκπομπές που σχετίζονται με το πλύσιμο τους από τον καταναλωτή. Το πλύσιμο σε κρύο νερό υπολογίστηκε ότι μειώνει τις εκπομπές κατά τη φάση της χρήσης κατά 90%.

Τέλος, παρεμφερής διαπίστωση έγινε από την COCA COLA Company στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου το Ανθρακικό Αποτύπωμα έδειξε μειωμένο ποσοστό ανακύκλωσης των συσκευασιών από τους καταναλωτές. Η εταιρεία προχώρησε σε μια 2ετή εκτεταμένη καμπάνια ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για τη σημασία της ανακύκλωσης.

Που μας οδηγεί η ένδειξη του Ανθρακικού Αποτυπώματος στα καταναλωτικά αγαθά;

Σήμερα, η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για θέματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος αυξάνεται συνεχώς και η μέτρηση του Ανθρακικού Αποτυπώματος είναι μια σοβαρή διεργασία που βοηθά τις επιχειρήσεις να μειώσουν τα κόστη τους, να διαχειριστούν περιβαλλοντικούς κινδύνους και να ενισχύσουν την εταιρική τους φήμη. Σε κάθε κλάδο από την παραγωγή τροφίμων μέχρι τις τραπεζικές υπηρεσίες, οι καταναλωτές θέλουν να κάνουν επιλογές μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών που δεσμεύονται να μειώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.

 
Ήδη μελέτες που έρχονται στο φως σε διάφορες Χώρες, υποστηρίζουν ότι οι καταναλωτές ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τις επιπτώσεις των προϊόντων στο περιβάλλον και τα προϊόντα με μικρό ανθρακικό αποτύπωμα αναμένεται να επηρεάσουν το τι καταλήγει τελικά στο καλάθι τους. Το Ανθρακικό Αποτύπωμα είναι ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών για την άσκηση πίεσης προς τις επιχειρήσεις, ώστε να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Ως τάση, κερδίζει έδαφος με πολύ γρήγορους ρυθμούς στις περισσότερες αναπτυγμένες Χώρες και αυτό γιατί είναι ένας τρόπος για απ’ ευθείας επικοινωνία μεταξύ εταιρειών και καταναλωτών. Ο κόσμος ανησυχεί και αντιδρά για την κλιματική αλλαγή και το Ανθρακικό Αποτύπωμα δίνει τη δυνατότητα να μεταφράσει την ανησυχία σε πίεση προς αυτούς που είναι περισσότερο υπεύθυνοι.

 


 

Του Δημήτρη Σωτηρόπουλου Γενικού Διευθυντή της DS Consulting  
 
 


 

 Νέα ταινία για την παγκόσμια επίδραση των ΓΤΟ: Seeds of Freedom


Μια νέα ταινία που αφηγείται την ιστορία των σπόρων, από την αρχή τους μέχρι σήμερα, που ξεκινώντας ως η ουσία των παραδοσιακών αγροτικών συστημάτων, έχουν φτάσει σήμερα να μεταμορφώνονται σε πανίσχυρο εμπορευματικό αγαθό που χρησιμοποιείται για να μονοπωλήσει το παγκόσιο σύστημα διατροφής. Η ταινία είναι μια συνεργασία του Gaia Foundation και του African Biodiversity Network, και μιλάει για την ιστορία των αγροτών της Β.Αμερικής που έχουν μηνυθεί για το ότι έχουν επιμολυνθεί με ΓΤΟ γύρη, για το πώς το ΓΤΟ βαμβάκι οδήγησε τους Ινδούς αγρότες να γυρνάνε γύρω από το χρέος, και για το πώς, καθώς η ποικιλότητα των σπόρων αντικαθίσταται από τους σπόρους μεγάλων εμπορικών ομίλων, οι αγρότες γίνονται όλο και πιο ευπρόσβλητοι από την κλιματική αλλαγή.

Η 30-λεπτη ταινία είναι διαθέσιμη για δωρεάν download από την εξής σελίδα:  www.seedsoffreedom.info 
 


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice