ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Δημόσια διαβούλευση: Βιώσιμους τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης αναζητά η Commission

2 Φεβρουαρίου 2011

Βιώσιμους τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης αναζητά η Commission..

Μέχρι το 2050 ο πληθυσμός της Γης αναμένεται ότι θα φθάσει τα 9 δισεκατομμύρια άτομα και η παγκόσμια ζήτηση για τρόφιμα, ζωοτροφές και κλωστικά φυτά προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 70%. Για να αναπτυχθούν σε τέτοιες συνθήκες, οι οικονομίες θα χρειασθεί να χρησιμοποιούν τους φυσικούς πόρους με πολύ αποδοτικότερο τρόπο. Ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνουμε και παράγουμε θα αποτελέσει το κλειδί για την επιτυχία ή την αποτυχία της Ευρώπης στη διαδικασία αυτή.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή σκοπεύει να αναθεωρήσει τις πολιτικές της ΕΕ για την κατανάλωση και την παραγωγή και δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Απριλίου.

Όπως επισημάνθηκε πρόσφατα στον Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη, που εκδόθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, εφόσον επιθυμούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες μας και να διατηρήσουμε το ίδιο επίπεδο ευημερίας στο μέλλον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παράγουν περισσότερη προστιθέμενη αξία με λιγότερες εισροές και οι καταναλωτές θα αναγκασθούν να υιοθετήσουν πιο βιώσιμα μοντέλα κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών. Με αυτό το δεδομένο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξετάζει τις δράσεις της για βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή (ΒΚΠ), ώστε να εξασφαλίσει ότι βοηθούν την Ευρώπη να χρησιμοποιεί αποδοτικότερα τους πόρους της, και την θέτουν σε πορεία μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

Στο πλαίσιο επανεξέτασης της πολιτικής ΒΚΠ, η Επιτροπή δρομολόγησε ευρεία δημόσια διαβούλευση με αντικείμενο τις δράσεις της σε τέσσερα μείζονα πεδία. Τις επόμενες εννέα εβδομάδες, θα αναζητηθούν απόψεις σχετικά με διάφορες επιλογές για πιο φιλόδοξη πολιτική ΒΚΠ στο μέλλον. Αυτή η διαβούλευση μέσω του Διαδικτύου εντάσσεται σε έναν ευρύτερο προβληματισμό που θα αποτελέσει τη βάση για πρωτοβουλίες πολιτικής, οι οποίες έχουν προγραμματισθεί να εγκριθούν πριν τα τέλη του 2012.

Στη δημόσια διαβούλευση καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να εκθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με το πώς θα βελτιωθούν κατά τον καλύτερο τρόπο οι πολιτικές της ΕΕ για βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή σε τέσσερα πεδία, ώστε να συγκεντρωθούν στοχευμένες παρατηρήσεις και σχόλια για:
•    τις πολιτικές που αφορούν τον σχεδιασμό προϊόντων, την ανακύκλωση και τη διαχείριση των αποβλήτων, κλπ.•
 •    τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις (με τις οποίες οι δημόσιοι φορείς ενθαρρύνονται να ευνοούν λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον)•
 •    δράσεις για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων (περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων – PEF);
•    δράσεις για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών (περιβαλλοντικό αποτύπωμα οργανισμών – OEF).

Η διαβούλευση αποτελεί γενική επισκόπηση των ενωσιακών πολιτικών και συνεπώς θέτει περίπου 50 ερωτήματα. Το ήμισυ περίπου αυτών απευθύνονται στο ευρύ κοινό και το υπόλοιπο σε πιο εξειδικευμένες ομάδες ενδιαφερομένων όπως κρατικές αρχές, κλαδικές ενώσεις και ιδιωτικές επιχειρήσεις.
 
Το πλαίσιο
 
Η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή αποτελούν θεμελιώδη στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την υπογραφή της συνθήκης ΕΕ το 1992 στο Μάαστριχτ. Κεντρική ιδέα είναι να ικανοποιήσουμε στις δικές μας καταναλωτικές ανάγκες, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην στερήσουμε τις μελλοντικές γενεές τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις δικές τους καταναλωτικές ανάγκες. Σύμφωνα με τη Συνθήκη πρέπει να ενσωματώνονται θέματα και στόχοι βιωσιμότητας σε όλες τις ενωσιακές πολιτικές, ώστε αυτές να μπορούν να συμβάλλουν με ολοκληρωμένο τρόπο στην επίτευξη οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων.

Μια πρώτη διαρθρωμένη και συλλογική δέσμη δράσεων και προτάσεων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων και για την τόνωση της ζήτησης για πιο βιώσιμα εμπορεύματα περιλαμβάνεται στο Σχέδιο δράσης «βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και αειφόρος βιομηχανική πολιτική»" που δημοσιεύθηκε το 2008. Έκτοτε υλοποιήθηκαν πολλές δράσεις στο πλαίσιο αυτό, πρέπει όμως να αναπτυχθούν πιο φιλόδοξα σχέδια ώστε να αντιμετωπισθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της κατανάλωσης στο περιβάλλον και να μπορέσουν οι καταναλωτές να στραφούν προς κατανάλωση πιο αποδοτική από πλευράς πόρων.

Το σημερινό πλαίσιο πολιτικής για βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή (ΒΚΠ) και αειφόρο βιομηχανική πολιτική (ΑΒΠ) είναι η Στρατηγική «Ευρώπη 2020», στην οποία περιγράφεται πώς θα επιτευχθεί έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που είναι πλέον η κύρια στρατηγική της Ευρώπης για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας. Η πολιτική ΒΚΠ συμβάλλει επίσης στην εμβληματική πρωτοβουλία για την αποδοτικότητα των πόρων στην Ευρώπη του 2020, διότι βοηθά στη μετατροπή στόχων μακροεπιπέδου της πολιτικής για την αποδοτικότητα των πόρων (αποσύνδεση της οικονομικής μεγέθυνσης από τη χρήση των πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος) σε μικροοικονομικούς στόχους, κατευθύνοντας έτσι τους οικονομικούς παράγοντες στις οικονομικά καλύτερες δυνατές περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Περαιτέρω πληροφορίες:
Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί στον ιστότοπο:
http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική ΒΚΠ βλ.: http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm


 

Πηγή: www.paseges.gr


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice