ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Έκκληση για πανευρωπαϊκά μέτρα προστασίας των μελισσών

29 Δεκεμβρίου 2011

Έκκληση για πανευρωπαϊκά μέτρα προστασίας των μελισσών στο ψήφισμα που υιοθέτησε το ΕΚ την 15η Νοεμβρίου

Στο ψήφισμα που υιοθέτησε το ΕΚ την Τρίτη, 15 Νοεμβρίου υπογραμμίζεται ότι η ΕΕ πρέπει να αυξήσει τις επενδύσεις για την εύρεση νέων φαρμάκων που θα προλαμβάνουν το θάνατο των μελισσών και να συντονίσει τις προσπάθειές της προκειμένου να προστατεύσει το είδος αυτό που κινδυνεύει να καταστεί είδος υπό εξαφάνιση.

Η αύξηση της θνησιμότητας των μελισσών μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη και στη σταθερότητα του περιβάλλοντος, καθώς τα περισσότερα φυτά εξαρτώνται από την επικονίαση των μελισσών, προειδοποίησε το ΕΚ. 

"Η επικονίαση, ένα δημόσιο αγαθό με οφέλη για τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα, μπορεί να διατηρηθεί μόνο μέσω κοινής ευρωπαϊκής δράσης", δήλωσε ο εισηγητής Csaba Sándor Tabajdi (Σοσιαλιστές, Ουγγαρία).

Το ΕΚ καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη σύσταση κατάλληλων εθνικών συστημάτων παρακολούθησης σε στενή συνεργασία με τις μελισσοκομικές ενώσεις και να αναπτύξει εναρμονισμένα πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ που θα επιτρέπουν τη σύγκριση.

Οι χώρες της ΕΕ χρειάζεται να συντονίσουν τις ερευνητικές τους προσπάθειες και να μοιραστούν τα ευρήματά μεταξύ εργαστηρίων, μελισσοκόμων, αγροτών και βιομηχανίας, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα, τονίζει το εν λόγω ψήφισμα. Η χρηματοδότηση της έρευνας θα πρέπει να ενισχυθεί, καθώς και η παροχή στήριξης στα διαγνωστικά εργαστήρια και στη διενέργεια δοκιμών σε εθνικό επίπεδο.

Καλύτερη πρόσβαση σε νέα φάρμακα

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι πρέπει να καταστούν πιο ευέλικτοι οι κανόνες για την έγκριση και τη διάθεση κτηνιατρικών προϊόντων στο μελισσοκομικό τομέα ενώ χρειάζεται να δοθούν κίνητρα στις φαρμακευτικές εταιρείες για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων για τη θεραπεία ασθενειών όπως η βαρροϊκή ακαρίαση. Επισημαίνουν, ωστόσο, ότι πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική χρήση αντιβιοτικών λόγω του αντίκτυπου που έχουν στην ποιότητα των μελισσοκομικών προϊόντων και του κινδύνου της αυξανόμενης ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά.

Βελτίωση του ελέγχου των ασθενειών

'Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την υγεία των μελισσών είναι  η παρουσία τοξικών παραγόντων, όπως τα φυτοφάρμακα, στο περιβάλλον. Ειδικά προγράμματα κατάρτισης για τις επιπτώσεις αυτών των παραγόντων θα πρέπει να οργανωθούν για τους αγρότες. Η χρήση προϊόντων για την προστασία των φυτών, που είναι φιλικά προς τις μέλισσες καθώς και αντίστοιχα προγράμματα για τους μελισσοκόμους και τους κτηνιάτρους σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο των ασθενειών, θα πρέπει επίσης να υποστηριχθούν.

Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσης από την Επιτροπή τη διεξαγωγή αντικειμενικής έρευνας σχετικά με πιθανές αρνητικές επιδράσεις των μεταλλαγμένων καλλιεργειών στην υγεία των μελισσών.

Παρακολούθηση των εισαγωγών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την υγεία των ζώων σε τρίτες χώρες, να εφαρμόζει τις αυστηρότερες απαιτήσεις για την υγεία των ζώων και να θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα παρακολούθησης των εισαγόμενων προϊόντων, έτσι ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή εξωτικών ασθενειών των μελισσών. 

Εκτιμάται ότι το 84% των φυτικών ειδών και το 76% της παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη εξαρτάται από την επικονίαση των μελισσών. Ο μελισσοκομικός τομέας παρέχει εισόδημα, άμεσα ή έμμεσα, σε παραπάνω από 600.000 πολίτες της ΕΕ.

Το εν λόγω ψήφισμα υιοθετήθηκε με 534 ψήφους υπέρ, 16 κατά και 92 αποχές.

 

Πηγή: http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/topic/Agriculture-and-fisheries

 


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice