ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Πολιτική Ποιότητας της "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ"

Η "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ" επιδιώκει να παρέχει αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες διασφαλίζοντας για τους συνεργαζόμενους μαζί της επιχειρηματίες ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και παρέχοντας ταυτόχρονα εγγύηση για το καταναλωτικό κοινό της υψηλής στάθμης των προϊόντων που φέρουν το σήμα της εταιρίας

Ο ΟΕ&Π*  “ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ” διέπεται από τις εξής αρχές:

 • Σεβασμό για το φυσικό περιβάλλον
 • Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης
 • Υπευθυνότητα και αίσθημα ευθύνης απέναντι τόσο στους επιχειρηματίες όσο και στους καταναλωτές των προϊόντων που πιστοποιεί
 • Αντικειμενικότητα και Αμεροληψία σε όλες τις δραστηριότητές της
 • Παροχή ελεύθερης πρόσβασης σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες της.

 

Οι δύο βασικοί σκοποί του Φορέα είναι:

 1. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση του οικολογικού τρόπου παραγωγής και της οικολογικής ποιότητας, φυτικών, ζωικών και πρωτογενών και μεταποιημένων προϊόντων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον βασικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 834/2007(ΕΚ) «περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής» καθώς και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε όλους τους μεταγενέστερους συμπληρωματικούς εθνικούς και κοινοτικούς Κανονισμούς και Νόμους»
   
 2. Να λειτουργεί καταλυτικά στη διαδικασία μετατροπής (αειφορειοποίησης) των σήμερα ισχυόντων προτύπων στους τομείς της παραγωγής συσκευασίας, εμπορίας, κατανάλωσης, διαχείρισης αποβλήτων με την εκπόνηση σχετικών μελετών, την έκδοση ενημερωτικών εντύπων, τη θεωρητική και πρακτική μόρφωση και επιμόρφωση κυρίως νέων ανθρώπων σε θέματα σχετιζόμενα με την αειφορική ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα

       

Οι επιμέρους σκοποί που προκύπτουν από τους ανωτέρω είναι:

 • Η προστασία του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, μέσα από τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
 • Η προστασία και προώθηση της βιολογικής γεωργίας και της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης.
 • Η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των προσώπων που συγκροτούν το ανθρώπινο δυναμικό της, σε ότι αφορά τις εξελίξεις στο χώρο της βιολογικής γεωργίας και των συστημάτων ελέγχου και πιστοποίησης.
 • Η διαρκής βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει, με στόχο την ανάπτυξη, μέσα από τον υγιή ανταγωνισμό, όλων των  επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιολογικής γεωργίας.

 

 

* Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης

 


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice