ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

22 Ιουνίου 2018

1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Η εταιρία Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ.,  σέβεται την ιδιωτική ζωή των πελατών, συνεργατών, εργαζομένων , προμηθευτών και εν γένει συναλλασσόμενων με αυτήν, της καθώς και των χρηστών ( στο εξής « οι Χρήστες») της ιστοσελίδας https://www.physiologike.gr (στο εξής «η Ιστοσελίδα»).
Τα παρακάτω αφορούν τις ειδικές υποχρεώσεις της  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ .αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία. 
 
1.2 Τί είναι ο GDPR / ΓΚΠΔ
Ο General Data Protection Regulation (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), είναι κανονισμός που θεσπίστηκε τον Απρίλιο του 2016 και  στοχεύει στην εναρμονισμένη προσέγγιση των διαδικασιών που πρέπει να τηρηθούν ώστε να προστατεύεται η ιδιωτική ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιδιώκει να ενισχύσει τα δικαιώματα των πολιτών για την προστασία των δεδομένων τους. Ο κανονισμός θα τεθεί σε εφαρμογή σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 25 Μαΐου 2018.
 
1.3 Ποιους αφορά ο κανονισμός;
Ο Γενικός κανονισμός εφαρμόζεται σε κάθε επιχείρηση που επεξεργάζεται, καταχωρεί, ελέγχει ή διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα. Όποιος καταχωρεί πελάτες & προμηθευτές, εκδίδει παραστατικά, μεταβιβάζει φορολογικά δεδομένα στον λογιστή του, λαμβάνει παραγγελίες στο E-shop του, απασχολεί εξωτερικό πωλητή με δεδομένα της εταιρείας στον φορητό υπολογιστή, ακόμη και η λήψη εταιρικών e-mail σε smartphone, αποτελεί διαδικασία που πρέπει να καταγράφεται και να τηρεί τον ΓΚΠΔ.
 
1.4 Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
Προσωπικά δεδομένα είναι όλες εκείνες οι πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν ή να εξατομικεύσουν ένα φυσικό πρόσωπο. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα απλά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, ηλικία, φυσικά χαρακτηριστικά, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, εκπαίδευση, εργασιακές σχέσεις, οικονομική κατάσταση ηλεκτρονικές διευθύνσεις, και ίχνη-cookies, ενδιαφέροντα, συνήθειες, δραστηριότητες) και τα ευαίσθητα δεδομένα (φυλετικά και εθνικά χαρακτηριστικά, πολιτικά και θρησκευτικά φρονήματα, υγεία, κοινωνική και ερωτική ζωή, ποινικές διώξεις και καταδίκες, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές και λοιπές οργανώσεις). Τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και σε εκτυπωμένα έντυπα.
 
1.5 Τι αφορά η επεξεργασία δεδομένων;
Αφορά τη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διάδοση, συσχέτιση, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή και καταστροφή οποιωνδήποτε από τα παραπάνω προσωπικών δεδομένων.
 
1.6 Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Χρήστη της εν λόγω Πολιτικής Προστασίας (στο εξής η «Πολιτική Προστασίας») 
 
Η εταιρία ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ  δεσμεύεται πως οποιαδήποτε συλλογή και/ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, θα διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε εφαρμοστέα ελληνική νομοθεσία και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (Κανονισμός ΕΕ 2016/79), όπως αυτός ισχύει και εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018. 
 
 
 
2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
 
2.1 Ο Χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης στην Ιστοσελίδα χωρίς να υποχρεούται να παράσχει για τον σκοπό αυτό προσωπικά του δεδομένα όπως επίθετο, όνομα, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λπ.
2.2 Ενδέχεται ωστόσο, ο Χρήστης να είναι σε θέση και/ή να απαιτείται να παράσχει συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα μέσω, π.χ. ηλεκτρονικών αιτήσεων κ.λπ..
2.3 Η Πολιτική Προστασίας ισχύει και για όλες τις σελίδες που φιλοξενούνται στην Ιστοσελίδα. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παραπέμπει –μέσω υπερσυνδέσμων- σε τρίτες ιστοσελίδες και/ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εταιρία ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω των εν λόγω ιστοσελίδων ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
 
3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 
Η εταιρία ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ δύναται να προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τα οποία περιέρχονται σε αυτό  στα πλαίσια των επαγγελματικών του σχέσεων με κάθε (υποψήφιο) συναλλασσόμενο ή οποιονδήποτε τρίτο, σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμοστέα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.  
Δύναται να συλλέγει εκείνα τα προσωπικά δεδομένα μόνο, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός τον οποίο αυτά εξυπηρετούν και για τον οποίο συλλέχθηκαν.
 
Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ  θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας, στα πλαίσια της μεταξύ μας Σύμβασης ή εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας, ανά υπηρεσία  και συγκεκριμένα:
• Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων των συναλλασσόμενων  στα πλαίσια παροχής  των υπηρεσιών της ΦΥΣΙΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ  
• Για την πληροφόρησή των συναλλασσόμενων με τη ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ   σχετικά με υπηρεσίες της Εταιρίας μας .
• Για λόγους  διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών της ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ 
Σε κάθε περίπτωση, η χορηγήθείσα συγκατάθεση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να ανακληθεί ελευθέρα και κατά οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 
 
 
4. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
4.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 
Με την παροχή προσωπικών του δεδομένων μέσω της Ιστοσελίδας ή στα πλαίσια επαγγελματικής σχέσης, ο Χρήστης επιτρέπει στην εταιρία ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ να συλλέγει και να επεξεργάζεται, για την επίτευξη των υπό παρ. 5 εκτιθέμενων στόχων, τα εξής:
Προσωπικά στοιχεία του Χρήστη, όπως επίθετο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, τίτλος, ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail, αριθμό σταθερού, αριθμό κινητού, αριθμό fax, εταιρική επωνυμία της εταιρείας όπου αυτός απασχολείται καθώς και τη θέση του, διεύθυνση της εταιρείας, κλπ
Κάθε στοιχείο απαραίτητο για την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών της ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ.
Oi επικοινωνίeς ανάμεσα στο Χρήστη και την εταιρία ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ
Κάθε άλλη πληροφορία που ο Χρήστης παρέχει εκούσια στην εταιρία ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ
4.2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
4.2.1 «COOKIES»
Για την καλύτερη χρήση καθώς και τη βελτιστοποίηση της τεχνικής διαχείρισής της, η Ιστοσελίδα ενδέχεται να χρησιμοποιεί «cookies». 
4.2.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ (SERVERS)
Με την είσοδο του Χρήστη στην Ιστοσελίδα, οι επισκεπτόμενοι εξυπηρετητές (servers)  αποθηκεύουν συγκεκριμένα δεδομένα, όπως ο τύπος του domain με το οποίο ο Χρήστης συνδέεται στο Διαδίκτυο, η διεύθυνση IP του Χρήστη (όταν αυτός είναι συνδεδεμένος), η ημερομηνία και ώρα επίσκεψής της Ιστοσελίδας, άλλα δεδομένα κίνησης, τοποθεσίας ή άλλα δεδομένα επικοινωνίας, οι σελίδες που προβλήθηκαν, ο τύπος του περιηγητή που χρησιμοποιήθηκε, η πλατφόρμα και/ή το σύστημα, η μηχανή αναζήτησης καθώς και λέξεις κλειδιά που χρησιμοποίησε προκειμένου να  εντοπίσει την Ιστοσελίδα κ.ο.κ
Ωστόσο, δεν αποθηκεύεται κανένα προσωπικό δεδομένο που να ταυτοποιεί το Χρήστη. Τα ως άνω δεδομένα κρατούνται για στατιστικούς λόγους και για λόγους βελτίωσης τη Ιστοσελίδας και μόνο. 
 
5. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
5.1  ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ 
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3.2, αναφορικά με τα δεδομένα που μεταδίδονται αυτόματα, η Ιστοσελίδα  συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών προκειμένου να εξυπηρετήσει τους παρακάτω σκοπούς:
Tη καθίδρυση και τη διεκπεραίωση της συμβατικής σχέσης με το Χρήστη 
Την ανάλυση, προσαρμογή κα βελτίωση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας
Τον εντοπισμό και/ή την αποτροπή απατών ή άλλων παρόμοιων παρανόμων φύσεως ενεργειών
Tην ενίσχυση των παροχών και της χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και την εμπειρία των Χρηστών
Την ενημέρωση των Χρηστών για αλλαγές που έχουν επέλθει στην Ιστοσελίδα και τη λειτουργικότητά της 
Κάθε άλλο σκοπό στον οποίο έχει συναινέσει ο Χρήστης 
 
5.2  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
Με την αποστολή αιτηματος για προσφορά ή αίτημα ένταξης στην εταιρία ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ, ο (υποψήφιος) πελάτης ή οι αντιπρόσωποι αυτού ρητά συναινούν:
Στη μεταφορά των προσωπικών τους δεδομένων  σε τρίτους αν αυτό κρίνεται αναγκαίο από την εταιρία ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ για την βέλτιστη διεκπεραίωση της υπηρεσίας   ή   για την απάντησή σε συγκεκριμένες ερωτήσεις του υποψήφιου πελάτη αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
H μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτους των οποίων  η παρέμβαση κρίνεται σκόπιμη ή και αναγκαία
Η εταιρία ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ ενδέχεται υπό αυτή την έννοια να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε χώρες και περιοχές εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες ωστόσο ενδέχεται να μην διέπονται από νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων ανάλογη αυτής της ΕΕ. Η εταιρία οφείλει, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, να αναζητά τις αναγκαίες εκείνες εγγυήσεις από τους τρίτους, προκειμένου να διασφαλίσει προστασία των προσωπικών δεδομένων ανάλογη με αυτή που το ίδιο παρέχει.  
 
 5.3 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
Ο Χρήστης αποδέχεται πως η εταιρία ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ δύναται να επεξεργάζεται προσωπικά του δεδομένα προκειμένου να τον κρατά ενήμερο αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται και ενδιαφέρουν τον (υποψήφιο) πελάτη, αναφορικά με ενημερωτικά φυλλάδια και γενικά αναφορικά με οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά την εταιρία μέσω αναρτήσεων και/ή μέσω email στην επαγγελματική  ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού ή των αντιπροσώπων του,  καθώς και μέσω έγκυρων διαδικτυακών  πλατφόρμων, όπως το  LinkedIn κ.α. 
Εφόσον  ο Χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιου είδους πληροφοριακό υλικό και ενημερώσεις, διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα να αντιταχθεί στα ανωτέρω κατόπιν αιτήματός του και χωρίς καμία χρέωση. Για το σκοπό αυτό, ο Χρήστης θα πρέπει να αποστείλει σαφές αίτημα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@physiologike.gr 
 
 
6.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 
6.1 H εταιρία ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ έχει λάβει επαρκή μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι εξυπηρετητές (servers) που φυλάσσουν τα επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα είναι σε θέση να αποτρέψουν, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό:
Την επεξεργασία, πρόσβαση ή παράνομη τροποποίηση των δεδομένων αυτών
Την ανάρμοστη χρήση ή δημοσιοποίηση τους και
Την παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια αυτών. 
6.2 Εν όψει των ανωτέρω, το προσωπικό της ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ που έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά υπόκειται σε υποχρέωση αυστηρής εμπιστευτικότητας. Η εταιρία ωστόσο καμία ευθύνη δεν φέρει για την, παρά τη λήψη μέτρων ασφαλείας, ανάρμοστη χρήση των δεδομένων αυτών από τρίτους.
6.3 Οι Χρήστες δεσμεύονται και αναλαμβάνουν να απέχουν από οιαδήποτε ενέργεια αντιβαίνει στην  παρούσα Πολιτική Προστασίας ή, γενικά. στο νόμο. 
 
7. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
 
Η εταιρία ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ δεν θα διατηρεί προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο  από αυτό που απαιτείται για την επίτευξη το σκοπού για τον οποίο αυτά παρασχέθηκαν, εκτός αν υποχρεούται σε μία τέτοια διατήρηση από το νόμο και/ή κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας. Εν όψει αυτών, η εταιρία έχει επαγγελματικό καθήκον να φυλάσσει κάθε σχετική πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων και των Προσωπικών Δεδομένων) που έχει περιέλθει σε αυτήν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από τη ημερομηνία κατά την οποία η σχετική επαγγελματική σχέση ή  συναλλαγή  περατώθηκε αμετάκλητα
 
 
8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
 
8.1 Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει παράσχει προσωπικά του δεδομένα στην εταιρία ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ δύναται οποτεδήποτε το αιτηθεί να έχει πρόσβαση, να επιβεβαιώσει, να τροποποιήσει ή να διαγράψει τα εν λόγω δεδομένα ή μέρος αυτών. 
8.2 Το αίτημα υποβάλλεται μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@physiologike.gr. H εταιρία θα απαντήσει σε οποιοδήποτε αίτημα το συντομότερο δυνατό και πάντως εντός εύλογου χρόνου. 
8.3 Άλλα αιτήματα, ερωτήσεις, σχόλια  ή παρατηρήσεις αναφορικά με τη Πολιτική Προστασίας είναι ευπρόσδεκτα και μπορούν επίσης να υποβληθούν στην ως άνω  ηλεκτρονική διεύθυνση.  
 
9. ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
 
10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
 
10.1 Η Πολιτική Προστασίας διέπεται από το ελληνικό δίκαιο στο βαθμό που αυτό καθίσταται δυνατό πάντα εν όψει και των εφαρμοστέων κανόνων του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. 
10.2 Σε περίπτωση που ήθελε ανακύψει διαφορά αναφορικά με την εγκυρότητα, την εφαρμογή, ερμηνεία και επιβολή της παρούσης Πολιτικής Προστασίας, τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) καθίστανται αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση της εν λόγω διαφοράς.  
 


Τηλ.: 23330 24440, Fax: 23330 24440, Εθν. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 593 00
e-mail: info@physiologike.gr, www.physiologike.gr - www.physiologike.org
Powered by Netchoice